Keskusjärjestön säännöt

Espoon  Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä EOK.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta:


Yhdistyksen tarkoituksena on

* toimia Espoon omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä ja niiden yhteisten etujen edistäjänä,

* pientaloasumismuodon yleisten edellytysten kehittäminen,

* elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,

* kotiseututietouden lisääminen ja omatoimisuuden lisääminen,

* kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

* toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,

* tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,

* toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,

* harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää voittoa tavoittelematonta julkaisu- ja kustannustoimintaa,

* järjestää kokouksia, omakotipäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä jäsenilleen kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,

* järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista

* toimii yhteistyössä asumisesta kiinnostuneiden yhdistysten ja yritysten kanssa.

Jäsenistö


Yhdistyksen jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä pientaloasukkaita edustava rekisteröity yhdistys.

Jäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Saavutetut jäsenedut säilyvät.


Jäsenyhdistys voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenyhdistys voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenyhdistys, joka on toiminnallaan  osoittautunut yhdistykselle vahingolliseksi, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsenyhdistys, joka ei ole suorittanut määrättyä jäsenmaksua kahtena viimeksi kuluneena vuotena.

Kokoukset


Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään ennen toukokuun 15. päivää. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään kaksi (2) jäsenyhdistystä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.


Yhdistyksen kokouksissa jäsenyhdistyksillä on yksi ääni ja edustajapaikka kutakin alkavaa sataa (100) maksanutta jäsentä kohden. Puhe- ja äänivaltaa saavat käyttää yhdistyksen valtuuttamat kokousedustajat.


Yhdistyksen vuosikokouksessa

valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa,
todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajan lausunto,
päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma,
määrätään jäsenmaksun suuruus,
päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio,
valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,
valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa,
käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa esitellä.

Hallitus


Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu  puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puheenjohtaja on erovuorossa joka toinen vuosi ja jäsenistä vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös rahastonhoitaja yksin.

Talous

11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

12 §
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi julkaisutoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen  purkaminen

13 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen  kokouksessa. Muutosehdotusten on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 §
Ehdotus yhdistyksen  purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan pientalo- ja kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen Espoossa sekä huolehditaan arkiston ja yhdistyksen muun omaisuuden säilyttämisestä jonkun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

Hyväksytty Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön hallituksessa 24.9.2002
Hyväksytty Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön syyskokouksessa 25.11.2002